Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24)267-51-51 fax. (24)267-51-68
 
 
   dpskoszelew.pl

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie - http://dpskoszelew.pl.

Dane teleadresowe jednostki

Adres korespondencyjny: Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie , Koszelew 2, 09-530 Gabin.
telefon: 24 267 51 51
fax: 24 267 51 68
e-mail: poczta@dpskoszelew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są załączniki do zamieszczonych postępowań przetargowych.
  • Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24.

Oświadczenie ostatnio zaktualizowano dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Fijałkowska, poczta@dpskoszelew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 267 51 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostęj oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie mieści się pod adresem: Koszelew2, 09-530 Gąbin. Składa się z budynków:

  1. Pawilon mieszkalny. Do budynku prowadzą wejścia z niskimi podjazdami- dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wejście główne do budynku jest bezprogowe.
  2. Budynek administracji. Pomieszczenia biurowe usytuowane na piętrze budynku prowadzą do nich schody wyposażone w poręcze. Stwarza to utrudnienie dla osób z ograniczeniem sprawności fizycznej, dlatego istnieje możliwość spotkania z klientem na parterze w budynku -pawilon mieszkalny.
  3. Budynek kaplica. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzi wejście bezprogowe.
  4. Budynek kuchnia. Wejście do budynku dostępne dla pracowników i dostawców. Do wejścia głównego prowadzi podjazd.

Korytarze w budynku pawilon mieszkalny dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bezprogowe, drzwi w ciągach komunikacyjnych zabezpieczone elektrotrzymaczami.

Ciągi komunikacyjne oraz schody są otwarte, na ścianach zamontowano poręcze. W jednym z ciągów komunikacyjnych dostępna jest winda.

Budynek pawilon mieszkalny wyposażony jest w dźwig osobowy hydrauliczny Q 1000 kg . Winda wyposażona jest w uchwyty, umożliwia jednorazowy przewóz13 osób . Dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie DPS Koszelew znajduje się ogólnodostępny parking. Nie posiada oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu brak jest barier architektonicznych.

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.