Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24)267-51-51 fax. (24)267-51-68
 
 
   dpskoszelew.plOchrona Danych Osobowych


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Aleksandra Umińska
e-mail:iod.cuw@powiat.plock.pl
tel. 24 267 67 94

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie,
Koszelew 2, 09-530 Gąbin.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • listownie: Koszelew 2, 09-530 Gąbin,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl,
 • telefonicznie: 24 267-51-51

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod.cuw@powiat.plock.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE

Monitoring wizyjny
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:
 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2, 09-530 Gąbin.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email: iod.cuw@powiat.plock.pl
 3. Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 222 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019r.,poz 1040 t.j. ze zm.) art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019r., poz. 511 t.j. ze zm.).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Obszar monitorowany obejmuje wejście główne do budynku „Pawilon” oraz korytarze.
 6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni a następnie nadpisywane.
 8. Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:
  • prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.