Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24)267-51-51 fax. (24)267-51-68
 
 
   dpskoszelew.plWarunki przyjęcia

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności , nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie wydaje Starosta Powiatu Płockiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku..

Po wyrażeniu chęci zgody zamieszkania w domu pomocy społecznej należy złożyć pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej, na terenie którego działania zamieszkuje zainteresowana osoba. Ośrodek pomocy społecznej kompletuje też wszystkie niezbędne do przyjęcia dokumenty.
Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania i jest ustalany przez Starostę Powiatu Płockiego ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą: 1. mieszkaniec domu w wysokości 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały) 2. jeżeli to nie pokrywa kosztu jego utrzymania w domu, wówczas różnicę zobowiązani są dopłacić: małżonek, dzieci, wnuki - jeżeli spełniają kryterium dochodowe, 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby.
Bliższych informacji udzielą Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.
Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej. (Dz.U.poz.964) 
Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w 2022 roku wynosi od 1 lutego -   5098,00 zł.

 

 
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie 2004 - 2012