Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24)267-51-51 fax. (24)267-51-68
 
 
   dpskoszelew.plOgłoszenia-przetargi

DPA.AD.3325.1.21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie pn. „Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków typu HYDROCENTRUM i pompowni ścieków oraz sieci elektrycznej, maszyn i urządzeń elektrycznych w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w 2021 roku.”

 

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 


DPS.OP 0607/24/15

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOSZELEWIE

09-530 GĄBIN

tel. 24 2675151

fax. 24 2675168

KONKURS PLASTYCZNY

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

 

SZANOWNI PAŃSTWO !


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej do uczestnictwa w

Konkursie Plastycznym „NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”


ORGANIZATOR:


Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  nadesłanie do dnia 05-12-2015r. karty zgłoszenia na adres:

  Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie

  Koszelew 2, 09-530 Gąbin

  woj. mazowieckie

 • Akceptacja regulaminu konkursu.

 • Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają na własny koszt.


Termin i miejsce:

18 grudnia 2015r. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie


Sprawy organizacyjne

Organizatorzy zapewniają:

 • słodki poczęstunek

 • opiekę medyczną

 • nagrody rzeczowe, dyplomy

Prosimy o potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres e-mail: poczta@dpskoszelew.pl
Serdecznie zapraszamy

  

 

 

DPS.AG.3331/2/14


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE

KOSZELEW 2, 09-530 GĄBINKoszelew dnia 21.05.2014 rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie niniejszym informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP Nr ogłoszenia 91721-2014 w dniu 28.04.2014r.) na :

Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż. – Etap III”.


W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 1. W ofertę Nr2 firmy:

P.H.U. BUDMAR

KOSTRZEWSKI

Ul. Patriotów 16

09-409 Płock

Cena brutto: 50.819,40 zł

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT W POSTĘPOWANIU


NUMER

OFERTY


NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMYZESTAWIENIE CEN

Cena całkowita brutto


PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM OCENY

Jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena – 100%

1

PPU GOSPIN Sp. z o.o.

Ul. Płocka 46

09-500 Gostynin

56.471,88 PLN

89,99 pkt.

2

PHU BUDMAR KOSTRZEWSKI

Ul. Patriotów 16

09-409 Płock


50.819,40 PLN

100 pkt.

3

PPHU Zakład Ogólnobudowlany

Jerzy Chorążek

Ul. Wojska Polskiego 6/3

09-500 Gostynin

55.948,13 PLN

90,83 pkt.

4

Zakład Remontowo – Budowlany ELLA

Bronisław Gawrylczyk

Ul. Wróblewskiego 4

96-500 Sochaczew

56.703,97 PLN

89,62 pkt.


Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:

Wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

PPU GOSPIN Sp. z o.o.

Ul. Płocka 46

09-500 Gostynin

Zgodnie z wymaganiami SIWZ do oferty została załączona przez Wykonawcę kopia gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium (nr 998-A 387674 z dnia 07.05.2014) potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oryginał dokumentu oddzielnie, nie spięty z ofertą. Z treści dokumentu wynika jednak, że gwarancja zabezpiecza zapłatę wadium dla Wykonawcy nie biorącego udziału w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z powyższym, zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z  2013 r. , poz. 907z późn. zm.) :”Z postępowania o udzielenie zamówienia, wyklucza się również Wykonawców, którzy: nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert…” – Zamawiający wykluczył Oferenta.

Jednocześnie, na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania została odrzucona.Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym w art.94 ustawy Pzp tj. 02.06.2014r.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Marek Kubasik

DPS.AG.3331/2/14

Koszelew, dnia 06.05.2014r.Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Remont budynku geriatrycznego Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż. – ETAPIII”.

Sprostowanie (uzupełnienie) do kosztorysu nakładczego

zmienionego dnia 06.05.2014 r.

Zamawiający informuje, że w kosztorysie nakładczym, który stanowi załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonano zmian o uzupełnienia (dot. określenia grubości wełny mineralnej).

1.Jest napisane:

 • Pozycja 3 kosztorysu: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie pojedynczym, metalowym z kształtowników CD i UD wraz z ociepleniem z wełny mineralnej.

<pokoje mieszkalne i przedpokoje>(4.26*3.90- 0.80*1.08*2+1.90*2.10)*12

<magazynek chemiczny - pom.211>3.78

Winno być:

 • Pozycja 3 kosztorysu: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie pojedynczym, metalowym z kształtowników CD i UD wraz z ociepleniem z wełny mineralnej- gr. 10 cm.

<pokoje mieszkalne i przedpokoje>(4.26*3.90- 0.80*1.08*2+1.90*2.10)*12

<magazynek chemiczny - pom.211>3.78
2.Jest napisane:

 • Pozycja 4 kosztorysu: Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi i ognioochronnymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD wraz z ociepleniem z wełny mineralnej.

<łazienki w pokojach>2.10*2.20*12

<Łazienka - pom.212>5.23

Winno być:

 • Pozycja 4 kosztorysu: Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi i ognioochronnymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD wraz z ociepleniem z wełny mineralnej- gr. 10 cm.

<łazienki w pokojach>2.10*2.20*12

<Łazienka - pom.212>5.23


3.Jest napisane:

 • Pozycja 5 kosztorysu: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi i ognioochronnymi - ościeża okienne w pokojach, na dwóch klatkach schodowych i na korytarzu wraz z ociepleniem z wełny mineralnej.

0.30*0.80*(24+2+4)


Winno być:

 • Pozycja 5 kosztorysu: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi i ognioochronnymi - ościeża okienne w pokojach, na dwóch klatkach schodowych i na korytarzu wraz z ociepleniem z wełny mineralnej- gr. 20 cm.

0.30*0.80*(24+2+4)4. Jest napisane:

 • Pozycja 6 kosztorysu: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi ogniochronnymi- ościeża okienne w pokojach, na dwóch klatkach schodowych i na korytarzach wraz z ociepleniem z wełny mineralnej .

0.30*(0.80+1.08*2)*(24+2+4)


Winno być:

 • Pozycja 6 kosztorysu: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi ogniochronnymi- ościeża okienne w pokojach, na dwóch klatkach schodowych i na korytarzach wraz z ociepleniem z wełny mineralnej – gr. 20 cm.

0.30*(0.80+1.08*2)*(24+2+4)


W załączeniu sprostowany kosztorys nakładczy w przedmiotowym zakresie.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Marek Kubasik

DPS.AG.3331/2/14


Koszelew dnia 28.04.2014 rokOGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24) 267-51-51, fax (24) 267-51-58, www.dpskoszelew.pl,

e-mail: poczta@dpskoszelew.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na roboty budowlane pn:

Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż. – Etap III”.

 1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

 • Demontaż boazerii na skosach i sufitach poddasza oraz słupach

 • Założenie sufitów systemowych z płyt g-k w klasie odporności ogniowej EI 30

 • Szpachlowanie i malowanie elementów nowo wykonanych

 • Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych


 1. Szczegółowy zakres robót określają: kosztorys nakładczy stanowiący załącznik nr 9 do siwz, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do siwz, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 8 do siwz


 1. Nomenklatura:

Wspólny Słownik zamówień (CPV)

45 00 00 00-7

Roboty budowlane

45 40 00 00-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,


 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:

wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwóch robót ogólnobudowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia


 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

w ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej oraz wykażą przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

w ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o  wartości nie mniejszej niż cena oferty. 1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp


1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta   musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.z.p.

 2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej wraz z przynależnością do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 4. dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zmianami) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

 5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości nie mniejszej niż cena przedmiotu zamówienia.


2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p;

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p.


3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt. 1.2. lit. a siwz składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wskazanego w ppkt a) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.dpskoszelew.pl

 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VIII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

 1. Wymagania dotyczące wadium:

oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). Forma i sposób wniesienia wadium szczegółowo określony w SIWZ.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena 100%

 2. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu składania ofert.

 5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 6. Miejsce i termin składania ofert: Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2, 09-530 Gąbin w pokoju „sekretariat” do dnia 13.05.2014 r. do godziny 9:00.

 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2014 r. o godzinie 9:30 w DPS Koszelew.

 

>>>> SIWZ- III etap .doc <<<<

>>>>SIWZ- III etap .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.1 do SIWZ .doc <<<<

>>>> Załącznik- nr.1 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.2 do SIWZ .doc <<<<

>>>> Załącznik- nr.2 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.3 do SIWZ .doc <<<<

>>>> Załącznik- nr.3 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.4 do SIWZ .doc <<<<

>>>> Załącznik- nr.4 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.5 do SIWZ .doc <<<<

>>>> Załącznik- nr.5 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.6 do SIWZ .doc <<<<

>>>> Załącznik- nr.6 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.7 do SIWZ .doc <<<<

>>>> Załącznik- nr.7 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.8 do SIWZ .doc <<<<

>>>> Załącznik- nr.8 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.9 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.1 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.2 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.3 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.4 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.5 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.6 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.7 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.8 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.9 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.10 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.11 do SIWZ .pdf <<<<

>>>> Załącznik- nr.10 - 12.12 do SIWZ .pdf <<<<

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe Nr4/2014 z dnia 23.01.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy środków czystości ogólnego zastosowania i drobnego sprzętu sprzątającego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie . Wartość zamówienia (bez podatku VAT) nie przekracza równowartości kwoty 14000 euro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty i termin jej złożenia określają: zapytanie ofertowe i załączniki do niniejszego ogłoszenia.

>>>>Zapytanie <<<<

>>>> Załącznik nr.1 <<<<

>>>> Załącznik nr.2 <<<<

>>>> Załącznik- nr.3 <<<<

 

 

Zapytanie ofertowe Nr2/2014 z dnia 22.01.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie . Wartość zamówienia (bez podatku VAT) nie przekracza równowartości kwoty 14000 euro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty i termin jej złożenia określają: zapytanie ofertowe i załączniki do niniejszego ogłoszenia.

>>>>Zapytanie <<<<

>>>> Załącznik nr.1 <<<<

>>>> Załącznik nr.2 <<<<

>>>> Załącznik nr.3 <<<<


 

 

Zapytanie ofertowe Nr1/2014 z dnia 16.01.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy środków czystości ogólnego zastosowania i drobnego sprzętu sprzątającego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie . Wartość zamówienia (bez podatku VAT) nie przekracza równowartości kwoty 14000 euro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty i termin jej złożenia określają: zapytanie ofertowe i załączniki do niniejszego ogłoszenia.

>>>>Zapytanie <<<<

>>>> Załącznik nr.1 <<<<

>>>> Załącznik nr.2 <<<<

>>>> Załącznik nr.3 <<<<

 

 

 

DPS.AG.3331/1/14


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE

KOSZELEW 2, 09-530 GĄBINKoszelew dnia 13.01.2014 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie niniejszym informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP Nr ogłoszenia 1925-2014 w dniu 03.01.2014r.) na :

Dostawy produktów mleczarskich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 1. Ofertę Nr3 firmy:

„TOMEX”

Tomasz Janicki

Ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

Cena brutto: 78.994,20 zł

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT W POSTĘPOWANIU


NUMER

OFERTY


NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMYZESTAWIENIE CEN

Cena całkowita brutto


PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM OCENY

Jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena – 100%

1

Hurtownia „GOUDA”

Marek Głowacki

Ul. Bielska 61

09-400 Płock

84.955,10 PLN

92,98 pkt.

2

Firma Handlowa

„POL-HURT”

Krzysztof Skowroński

Ul. Płocka 38

09-500 Gostynin

89.876,74 PLN

87,89 pkt.

3

„TOMEX”

Tomasz Janicki

Ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

78.994,20 PLN

100 pkt.

Żaden wykonawca nie został wykluczony/Żadna oferta nie została odrzucona


Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.


Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z w/w wybranym Wykonawcą niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak nie wcześniej niż 20.01.2014r.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra

 

 

 


DPS.AG.3331/1/14

Koszelew, dn. 03.01.2014 r.
O G Ł O S Z E N I EDom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin, tel. (024) 267-51-58,

fax (024) 267-51-68,

www.dpskoszelew.pl, e-mail: poczta@dpskoszelew.pl


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 EURO a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na dostawy:

Produktów mleczarskich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.


 • Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV – 15500000-3)


 • Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.907 z późn. zm.).


 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22, ust.1, pkt 1-4 nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy oraz zawarte w SIWZ.


 • Adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.dpskoszelew.pl

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , Koszelew 2, 09-530 Gąbin, w pokoju „sekretariat” w godzinach 7:00-15:00 tel. (024) 267-51-51.

 • Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 • Nie dopuszcza się ofert częściowych.

 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4.

 • Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

-cena - 100%

 • Termin wykonania zamówienia: 20.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 • Termin związania ofertą : 30 dni od daty upływu składania ofert.

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 • Miejsce i termin składania ofert : Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin w pokoju „sekretariat” do dnia 13.01.2014 r. do godz. 10:00.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01.2014 r. o godz. 10:30 w DPS w Koszelewie.

 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Aleksandra Pietrzak – st. referent ds. administracyjnych, tel. (024) 267-51-58.

 • Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 03.01.2014r.


>>>> SIWZ <<<<

>>>> Załącznik nr.1 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.2 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.3 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.4 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.5 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.6 do ogłoszenia <<<<


 

DPS.AG.3331/5/13


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE

KOSZELEW 2, 09-530 GĄBINKoszelew dnia 02.01.2014 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie niniejszym informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP Nr ogłoszenia 279877-2013 w dniu 23.12.2013r.) na :

Dostawy warzyw i owoców świeżych, przetworzonych, owoców cytrusowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 1. Ofertę Nr1 firmy:

„CYTRUS”

Hurtownia Owoców Cytrusowych

Zbigniew Janicki

Ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

Cena brutto: 82.631,00 zł


STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT W POSTĘPOWANIU


NUMER

OFERTY


NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMYZESTAWIENIE CEN

Cena całkowita brutto


PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM OCENY

Jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena – 100%

1

Hurtownia Owoców Cytrusowych

Zbigniew Janicki

Ul. Płocka 25

09-500 Gostynin


82.631,00 PLN

100 pkt.

Żaden wykonawca nie został wykluczony/Żadna oferta nie została odrzucona


Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.


Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z w/w wybranym Wykonawcą niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak nie wcześniej niż 08.01.2014r.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra


DPS.AG.3331/6/13


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE

KOSZELEW 2, 09-530 GĄBINKoszelew dnia 02.01.2014 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie niniejszym informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP Nr ogłoszenia 279913-2013 w dniu 23.12.2013r.) na :

Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 1. Ofertę Nr1 firmy:

FIRMA HANDLOWA

POL-HURT

Krzysztof Skowroński

Ul. Płocka 38

09-500 Gostynin

Cena brutto: 47.758,01 zł

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT W POSTĘPOWANIU


NUMER

OFERTY


NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMYZESTAWIENIE CEN

Cena całkowita brutto


PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM OCENY

Jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena – 100%

1

Firma Handlowa

POL-HURT

Ul.Płocka 38

09-500 Gostynin

47.758,01 PLN

100 pkt.

2

TOMEX

Tomasz Janicki

Ul.Płocka 25

09-500 Gostynin

52.955,60 PLN

90,18 pkt.

Żaden wykonawca nie został wykluczony/Żadna oferta nie została odrzucona


Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.


Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z w/w wybranym Wykonawcą niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak nie wcześniej niż 08.01.2014r.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra


DPS.AG.3331/4/13


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE

KOSZELEW 2, 09-530 GĄBIN


Koszelew dnia 02.01.2014 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie niniejszym informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP Nr ogłoszenia 279801-2013 w dniu 23.12.2013r.) na :

dostawy:

Mięs i wyrobów mięsnych z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – mięsa i wyroby mięsne wieprzowo-wołowe,

Zadanie 2 – mięsa i produkty mięsne drobiowe,

dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.


W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 1. W Zad.1 ofertę Nr1 firmy:

„TOMEX”

Tomasz Janicki

Ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

Cena brutto: 89.212,20 zł

 1. W Zad.2 ofertę Nr1 firmy:

„TOMEX”

Tomasz Janicki

Ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

Cena brutto: 34.765,00 złSTRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

ZADANIE Nr1

NUMER

OFERTY


NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMYZESTAWIENIE CEN

Cena całkowita brutto


PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM OCENY

Jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena – 100%

1

„TOMEX”

Tomasz Janicki

Ul. Płocka 25

09-500 Gostynin


89.212,20 PLN

100 pkt.

Żaden wykonawca nie został wykluczony/Żadna oferta nie została odrzucona


Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.

ZADANIE Nr2


NUMER

OFERTY


NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMYZESTAWIENIE CEN

Cena całkowita brutto


PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM OCENY

Jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena – 100%

1

„TOMEX”

Tomasz Janicki

Ul. Płocka 25

09-500 Gostynin


34.765,00 PLN

100 pkt.

Żaden wykonawca nie został wykluczony/Żadna oferta nie została odrzucona


Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z w/w wybranym Wykonawcą niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak nie wcześniej niż 08.01.2014r.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra

 

 

Koszelew, dnia 30.12.2013r.

DPS.AG.3331/3/13


TOMEX-PLUS s.c.

Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

Ul. Płocka 25

09-530 GostyninZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dot.: „Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie”

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie zawiadamia, że na podstawie art.93 ust.1 pkt.3 tj.„ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…” unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów mleczarskich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

Do dnia 27.12.2013r. do godziny 10.00 w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez:

TOMEX-PLUS s.c.

Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

Ul. Płocka 25

09-530 Gostynin

Wartość brutto oferty – 97.352,20 zł

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 76.207,36 zł


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra

DPS.AG.3331/2/13


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE

KOSZELEW 2, 09-530 GĄBINKoszelew dnia 30.12.2013 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie niniejszym informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP Nr ogłoszenia 276513-2013 w dniu 19.12.2013r.) na :

Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla potrzeb Domu pomocy Społecznej w Koszelewie.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 1. W ofertę Nr3 firmy:

P.P.H.U.

„H.P.S.” Piotr Majewski

Ul. Golonka 3

09-530 Gąbin

Cena brutto: 34.382,60 zł


STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT W POSTĘPOWANIU


NUMER

OFERTY


NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMYZESTAWIENIE CEN

Cena całkowita brutto


PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM OCENY

Jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena – 100%

1

Zakład Cukierniczo-Piekarniczy

Jaszewscy Sp. jawna

Ul. Rypińska 13a

87-600 Lipno

44.969,20 PLN

76,46 pkt.

2

PHU PIEKARNIA SOKOŁÓW

Usługi Transportowe

Dariusz Szymkiewicz

Sokołów 16D

09-500 Gostynin


40.351,00 PLN

85,21 pkt.

3

PPHU

„H.P.S.” Majewski Piotr

Ul. Golonka 3

09-530 Gąbin

34.382,60 PLN

100 pkt.

Żaden wykonawca nie został wykluczony/Żadna oferta nie została odrzucona


Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.


Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z w/w wybranym Wykonawcą niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak nie wcześniej niż 07.01.2014r.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra

 

DPS.AG.3331/3/13

Koszelew, dnia 23.12.2013r.


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy produktów mleczarskich” nr sprawy DPS.AG.3331/3/13.

Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia zapis w ust. IV pkt.5, który otrzymuje brzmienie:

5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

Spełnienie tego wymogu nastąpi poprzez złożenie oświadczeń wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (na druku stanowiący załącznik nr3 i nr6 do SIWZ).”


Zamawiający zmienia zapis w ust.V pkt. c, który otrzymuje brzmienie:


c) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone: w art. 22 ust.1, p.1-4, i nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 3 i Nr 6 do SIWZ)”.


Zamawiający dodaje załącznik nr 6 do SIWZ

>>>> Załącznik nr.6 do ogłoszenia <<<<


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra


 

Koszelew, dnia 23.12.2013r.

DPS.AG.3331/2/13


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych” nr sprawy DPS.AG.3331/2/13.

Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia zapis w ust. IV pkt.5, który otrzymuje brzmienie:

5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

Spełnienie tego wymogu nastąpi poprzez złożenie oświadczeń wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (na druku stanowiący załącznik nr3 i nr6 do SIWZ).”


Zamawiający zmienia zapis w ust.V pkt. c, który otrzymuje brzmienie:


c) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone: w art. 22 ust.1, p.1-4, i nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 3 i Nr 6 do SIWZ)”.


Zamawiający dodaje załącznik nr 6 do SIWZ

>>>> Załącznik nr.6 do ogłoszenia <<<<


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra

 

 

DPS.AG.3331/6/13

Koszelew, dn.23.12.2012 r.
O G Ł O S Z E N I EDom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin, tel. (024) 267-51-58,

fax (024) 267-51-68,

www.dpskoszelew.pl, e-mail: poczta@dpskoszelew.pl


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 EURO a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na dostawy:

Artykułów spożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.


 • Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV –15800000-6)

 • Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.).

 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22, ust.1, pkt 1-4 nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy oraz zawarte w SIWZ.

 • Adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.dpskoszelew.pl

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , Koszelew 2, 09-530 Gąbin, w pokoju „sekretariat” w godzinach 7:00-15:00 tel. (024) 267-51-51.

 • Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4.

 • Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

          -cena - 100%

 • Termin wykonania zamówienia: 08.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 • Termin związania ofertą : 30 dni od daty upływu składania ofert.

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 • Miejsce i termin składania ofert : Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin w pokoju „sekretariat” do dnia 31.12.2013 r. do godz. 10:00.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2013 r. o godz. 11:30 w DPS w Koszelewie.

 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Aleksandra Pietrzak – st. referent ds. administracyjnych, tel. (024) 267-51-58.

>>>> SIWZ <<<<

>>>> Załącznik nr.1 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.2 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.3 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.4 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.5 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.6 do ogłoszenia <<<<

 

 

DPS.AG.3331/5/13

Koszelew, dn.23.12.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E


Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin, tel. (024) 267-51-58,

fax (024) 267-51-68,

www.dpskoszelew.pl, e-mail: poczta@dpskoszelew.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 EURO a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na dostawy:

warzyw i owoców świeżych, przetworzonych, owoców cytrusowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

 • Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV 03110000-5; CPV 15330000-0)

 • Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22, ust.1, pkt 1-4 nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy oraz zawarte w SIWZ.

 • Adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.dpskoszelew.pl

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , Koszelew 2, 09-530 Gąbin, w pokoju „sekretariat” w godzinach 7:00-15:00 tel. (024) 267-51-51.

 • Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4.

 • Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

           -cena - 100%

 • Termin wykonania zamówienia: 08.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 • Termin związania ofertą : 30 dni od daty upływu składania ofert.

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 • Miejsce i termin składania ofert : Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin w pokoju „sekretariat” do dnia 31.12.2013 r. do godz. 10:00.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2013 r. o godz. 11:00 w DPS w Koszelewie.

 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Aleksandra Pietrzak – st. referent ds. administracyjnych, tel. (024) 267-51-58.

>>>> SIWZ <<<<

>>>> Załącznik nr.1 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.2 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.3 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.4 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.5 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.6 do ogłoszenia <<<<

 

 

 

 

DPS.AG.3331/4/13

Koszelew, dn.23.12.2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I EDom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin, tel. (024) 267-51-58,

fax (024) 267-51-68,

www.dpskoszelew.pl, e-mail: poczta@dpskoszelew.pl


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 EURO a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na dostawy:

Mięs i wyrobów mięsnych z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – mięsa i wyroby mięsne wieprzowo-wołowe,

Zadanie 2 – mięsa i produkty mięsne drobiowe,

dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.


 • Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV – 15100000-9)

 • Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22, ust.1, pkt 1-4 nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy oraz zawarte w SIWZ.

 • Adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.dpskoszelew.pl

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , Koszelew 2, 09-530 Gąbin, w pokoju „sekretariat” w godzinach 7:00-15:00 tel. (024) 267-51-51.

 • Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4.

 • Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

            -cena - 100%

 • Termin wykonania zamówienia: 08.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 • Termin związania ofertą : 30 dni od daty upływu składania ofert.

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 • Miejsce i termin składania ofert : Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin w pokoju „sekretariat” do dnia 31.12.2013r. do godz. 10:00.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2013r. o godz. 10:30 w DPS w Koszelewie.

 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Aleksandra Pietrzak – st. referent ds. administracyjnych, tel. (024) 267-51-58

 

>>>> SIWZ <<<<

>>>> Załącznik nr.1 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.2a do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.2b do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.3 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.4 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.5 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.6 do ogłoszenia <<<<

 

 

Koszelew dn. 20.12.2013r

 

Informacja o przetargu na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na elektrycznym wózku inwalidzkim

      więcej informacji:   >>>> kliknij tutaj <<<<

 

 

 

DPS.AG.3331/3/13                                                              

Koszelew, dn. 19.12.2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin, tel. (024)  267-51-58,
fax (024) 267-51-68,
www.dpskoszelew.pl, e-mail: poczta@dpskoszelew.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 EURO a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na dostawy:
Produktów mleczarskich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

 • Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV – 15500000-3)
 • Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.907 z późn. zm.).
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22, ust.1, pkt 1-4 nie wykluczeni na podstawie art.24  ustawy oraz zawarte w SIWZ.
 • Adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.dpskoszelew.pl
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , Koszelew 2, 09-530 Gąbin, w pokoju „sekretariat” w godzinach 7:00-15:00 tel. (024) 267-51-51.
 • Nie dopuszcza się składanie ofert  wariantowych.
 • Nie dopuszcza się  ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4.
 • Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  - cena - 100%
 • Termin wykonania zamówienia: 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • Termin związania ofertą : 30 dni od daty upływu składania ofert.
 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Miejsce i termin składania ofert : Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin w pokoju „sekretariat” do dnia 27.12.2013 r. do godz. 10:00.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.12.2013 r. o godz. 11:00 w DPS w Koszelewie.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Aleksandra Pietrzak – st. referent ds. administracyjnych, tel. (024) 267-51-58.

 

>>>> SIWZ <<<<

>>>> Załącznik nr.1 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.2 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.3 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.4 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.5 do ogłoszenia <<<<

 

 

 

DPS.AG.3331/2/13            

                                               
Koszelew, dn.19.12.2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin, tel. (024)  267-51-58,
fax (024) 267-51-68,
www.dpskoszelew.pl, e-mail: poczta@dpskoszelew.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 EURO a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na dostawy:
Pieczywa i wyrobów cukierniczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

 • Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV –15810000-9)
 • Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22, ust.1, pkt 1-4 nie wykluczeni na podstawie art.24  ustawy oraz zawarte w SIWZ.
 • Adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.dpskoszelew.pl
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , Koszelew 2, 09-530 Gąbin, w pokoju „sekretariat” w godzinach 7:00-15:00 tel. (024) 267-51-51.
 • Nie dopuszcza się składanie ofert  wariantowych.
 • Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4.
 • Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  - cena  - 100%
 • Termin wykonania zamówienia: 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • Termin związania ofertą : 30 dni od daty upływu składania ofert.
 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Miejsce i termin składania ofert : Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 , 09-530 Gąbin w pokoju „sekretariat” do dnia 27.12.2013 r. do godz. 10:00.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.12.2013 r. o godz. 10:30 w DPS w Koszelewie.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Aleksandra Pietrzak – st. referent ds. administracyjnych, tel. (024) 267-51-58.

>>>> SIWZ <<<<

>>>> Załącznik nr.1 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.2 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.3 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.4 do ogłoszenia <<<<

>>>> Załącznik nr.5 do ogłoszenia <<<<

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż samochodu osobowo – towarowego

marki Daewoo Lublin II


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w dniu 17.10.2013r. ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż samochodu osobowo – towarowego marki daewoo Lublin II TOWOS , nr rej. WPL 20GA Nr VIN SUL 332211VØØ2116Ø będącego w użytkowaniu Domu.

Dane pojazdu:

- rok produkcji – 1997

- przebieg pojazdu – 222593 km

- zasilanie – olej napędowy

- pojemność – 2417 cm3

- całkowita masa dopuszczalna/ładowność – 2900/900 kg

- kolor – biały

- rodzaj kabiny – przeszklona, boczne siedziska pasażerskie, metalowa przegroda z szoferką

- dopuszczalna ilość przewożonych osób – osiem + kierowca

Wyposażenie pojazdu:

- wspomaganie układu kierowniczego

- wspomaganie układu hamulcowego

- manualna skrzynia biegów (5 biegowa)

- manualne odcięcie zasilania (tzw. hebel)

- dwa komplety kluczyków

Pojazd posiada negatywny przegląd techniczny i nie jest dopuszczony do ruchu drogowego.

Oferowany do sprzedaży samochód można oglądać na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Do wglądu jest także zaświadczenie diagnosty z przeglądu technicznego oraz wycena pojazdu i kosztorys naprawczy certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego.

Cena wywoławcza wynosi 250 zł – ustalona przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego.


Warunki przetargu:

 1. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, nazwę przedmiotu przetargu, imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta, dokładny adres oferenta, kontakt telefoniczny lub e-mail.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowo – towarowego marki Daewoo Lublin II” w terminie do 31.10.2013r. do godziny 11:00 w sekretariacie DPS Koszelew, 09-530 Gąbin, Koszelew 2 lub pocztą (oferty przesłane pocztą muszą wpłynąć do siedziby sprzedającego przed upływem terminu podanego powyżej aby mogły być brane pod uwagę).

 3. Termin związania ofertą upływa dnia 05.11.2013r.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, którą sprzedający przyjmuje jako cenę ustaloną przez rzeczoznawcę. Wadium należy wnieść przelewem do dnia 31.10.2013r. do godziny 11:00 na konto sprzedającego.

Nr konta: Dom pomocy Społecznej w Koszelewie 40 9042 0003 0000 1935 2000 0020

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w dniu 31.10.2013r. o godzinie 11:30.

 2. Do złożonej oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym samochodu –na druku (lub wg wzoru) stanowiącym załącznik nr1 do ogłoszenia .

 3. Wadium przepada na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 5. Wadium przepada na rzecz DPS-u, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

 7. Komisja przetargowa odrzuca ofertę:

-złożoną po wyznaczonym terminie

-złożoną w niewłaściwym miejscu

-złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium

-nie zawierającą wymaganych przez sprzedającego danych i dokumentów, lub w przypadku gdy są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę .

O odrzuceniu oferty komisja niezwłocznie powiadomi oferenta.

 1. Komisja prowadząca przetarg wybiera ofertę zawierającą najwyższą cenę. W przypadku jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.

 2. Oferent, który zaoferował najwyższą cenę i wygrał przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7-dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po wniesieniu wpłaty wartości ceny nabycia pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium na konto sprzedającego.

 4. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi nabywca.

 5. Oferent – nabywca jest świadom stanu technicznego i prawnego pojazdu, który jest przedmiotem przetargu i po jego zakupie nie będzie wnosił żadnych pretensji z tego tytułu.

 6. Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez DPS Koszelew nie wniesie ceny nabycia pomniejszonej o wniesione wadium na konto DPS Koszelew traci prawo nabycia i złożone wadium.

 7. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 8. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie DPS Koszelew w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 14:00. Informacji udzielają:

- Aleksandra Pietrzak, tel. 24 267-51-51

- Mirosław Waśkiewicz, tel. 24 267-51-62

 

>>>> Załącznik nr.1 do ogłoszenia <<<<

 

Z poważaniem

Dorota Jędra

Dyrektor DPS w Koszelewie

 

 

DPS.AG.3331/1/13

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE 

KOSZELEW 2, 09-530 GĄBIN

Koszelew dnia 06.03.2013 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie niniejszym informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP Nr ogłoszenia 24547-2013 w dniu 15.02.2013r.) na :

Dostawy mięs i wyrobów mięsnych z podziałem na zadania: 

Zadanie1 – mięsa i wyroby mięsne wieprzowo-wołowe, 

Zadanie2 – mięsa i produkty mięsne drobiowe pierwszej jakości dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

1) W zadaniu 1 ofertę Nr2 firmy:

TOMEX-PLUS s.c. T. Janicki, Z. Janicki 

09-500 Gostynin 

Cena brutto: 74.171,30 zł 

2) W zadaniu 2 ofertę Nr3 firmy:

FIRMA HANDLOWA "PEKLOMAX" 

Edward Wieloński

ul.Bielska 61

09-400 Płock

Cena brutto: 35.497,50 zł 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

 ZADANIE 1

NUMER OFERTY
NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMY
ZESTAWIENIE CEN
Cena całkowita brutto
PUNKTACJA
ZA KRYTERIUM OCENY
Jedynym kryterium oceny ofert byla
oferowana cena - 100%
1

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

Oddział w Warszawie CM MAKTON

ul. Kłobudzka 25

02-699 Warszawa

81.217,95 PLN

91,32 pkt.
2

TOMEX-PLUS s.c.

T. Janicki, Z. Janicki

ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

74.171,30 PLN

100 pkt.
3

Firma Handlowa PEKLOMAX

Edward Wieloński

ul. Bielska 61

09-400 Płock

74.659,23 PLN

99,34 pkt.
Żaden wykonawca nie zostal wykluczony / żadna oferta nie została odrzucona


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.

 ZADANIE 2

NUMER OFERTY
NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMY
ZESTAWIENIE CEN
Cena całkowita brutto
PUNKTACJA
ZA KRYTERIUM OCENY
Jedynym kryterium oceny ofert byla
oferowana cena - 100%
1

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

Oddział w Warszawie CM MAKTON

ul. Kłobudzka 25

02-699 Warszawa

39.872,04 PLN

89,03 pkt.
2

TOMEX-PLUS s.c.

T. Janicki, Z. Janicki

ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

35.512,40 PLN

99,95 pkt.
3

Firma Handlowa PEKLOMAX

Edward Wieloński

ul. Bielska 61

09-400 Płock

35.497,90 PLN

100 pkt.
Żaden wykonawca nie zostal wykluczony / żadna oferta nie zosta_a odrzucona


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%. W ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z w/w wybranymi Wykonawcami niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak nie wcześniej niż 12.03.2013r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dorota Jędra

 

 
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie 2004 - 2012